Czech Spinal Cord Society (CzeSCoS)
česky | english
 

Stanovy společnosti

§1

 1. Společnost pracuje v rámci České lékařské společnosti JEP se sídlem v Praze.
 2. Nazývá se Česká společnost pro míšní léze (se zkratkou ČSML).
 3. V zahraničí společnost vystupuje pod názvem Czech Spinal Cord Society (se zkratkou CzeSCoS).

§2,  Cíle ČSML

 1. Usiluje o poskytování léčebné a rehabilitační péče občanům po míšním poškození v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, psychologie a etiky.
 2. Usiluje o trvalé odborné sledování občanů po poškození míchy (dispenzární péče).
 3. Podporuje předávání nových poznatků o léčení a rehabilitaci pacientů s míšním poškozením odborné veřejnosti.
 4. Podporuje informování laické veřejnosti, včetně výchovy občanů k prevenci vzniku poranění míchy.
 5. Všestranně rozvíjí spolupráci všech styčných oborů v rámci komplexnosti péče o spinální pacienty.
 6. Všestranně rozvíjí odborné a přátelské kontakty se zahraničními společnostmi.

§3,  Členství

 1. Členem ČSML se může stát každý odborník z oblasti zdravotnictví se vztahem k léčení a rehabilitaci občanů s míšním poškozením trvale žijící v ČR.
 2. Za člena ČSML může být přijat i zahraniční zdravotník, který se věnuje léčbě či rehabilitaci spinálních pacientů ve své zemi. Nemá však právo volit a být volen.

§4,  Struktura společnosti

Společnost má tyto orgány:

  • shromáždění členů
  • výbor společnosti
  • revizní komise
  • odborné skupiny

§5,  Shromáždění členů

 1. Shromáždění členů tvoří všichni členové ČSML. Jemu výbor podává zprávy o činnosti společnosti, předkládá návrhy na další činnost a vyslovuje se pro případné rozpuštění ČSML. Předložený návrh je přijat, pokud se pro něj vysloví nejméně 2/3 členů s volebním právem.
 2. Shromáždění členů se svolává nejméně jednou ročně, zpravidla v souvislosti s výročním setkáním spinálních jednotek.
 3. V naléhavých případech z rozhodnutí výboru může být shromáždění členů vyzváno k vyjádření stanoviska formou poštovního hlasování. Anketní lístky jsou rozesílány pouze členům s volebním právem.

§6,  Výbor ČSML

 1. Výbor je řídícím a výkonným orgánem společnosti.
 2. Výbor ČSML je 9 členný, tvoří jej předseda, místopředseda, sekretář, pokladník a další členové bez určení funkce.
 3. Každý z členů výboru může zastávat současně pouze jednu funkci.
 4. Funkční období členů výboru je dvouleté, předseda může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí období.
 5. Členové výboru jsou ustanoveni na základě tajného hlasování při shromáždění členů v pořadí od nejvyššího počtu získaných hlasů pro každý jednotlivý subjekt (SJ, RSJ).
 6. Výbor mezi sebou zvolí svého předsedu, místopředsedu, sekretáře a pokladníka.
 7. Výbor se schází každých 6 měsíců, svolává jej předseda ČSML. Oznámení o termínu zasedání je členům výboru zasláno alespoň 4 týdny předem, s programem jednání musí být členové výboru seznámeni 2 týdny předem.
 8. Výbor řídí veškerou činnost společnosti, schvaluje přijetí nových členů, přijímá rozhodnutí na základě 2/3 většiny členů výboru s právem hlasovacím, při případné rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy ČSML.
 9. Výbor 1x ročně přijímá zprávu pokladníka o finančním stavu ČSML.
 10. V naléhavých případech, které nesnesou odklad, může užší výbor (předseda, místopředseda, sekretář, pokladník) vyslovit rozhodnutí po osobním nebo telefonickém projednání.
 11. Předseda řídí chod společnosti, vyhlašuje pravidla a plán její práce, přináší návrhy na celostátní sjezdy a sleduje činnost ostatních členů výboru.
 12. Místopředseda úzce spolupracuje se stávajícím předsedou, za jeho nepřítomnosti ho zastupuje při zasedání výboru nebo shromáždění členů.
 13. Sekretář společnosti vede veškerou agendu společnosti, vypracovává zápisy a zprávy ze zasedání orgánů společnosti, zajišťuje kontakt s jinými nelékařskými organizacemi a jednotlivci v období přípravy sjezdu, udržuje kontakt mezi ČSML a ČLS JEP.
 14. Pokladník spravuje finanční příjmy z členských příspěvků, případně jiných zdrojů, vede o tom záznamy a 1x ročně předkládá výboru zprávu finančního hospodaření ke schválení. Sám může čerpat z finančních rezerv ČSML jen do výše 500,- Kč, vyšší výdaje musí být předem schváleny výborem.

§7,  Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem společnosti.
 2. Revizní komise má 3 členy zvolené shromážděním členů. Funkční období členů je dvouleté. Ze svého středu si revizní komise volí předsedu, který řídí její činnost.
 3. Revizní komise kontroluje činnost členů a orgánů společnosti, 1x ročně vypracovává revizní zprávu. Revizní komise má právo účastnit se prostřednictvím předsedy nebo pověřeného člena schůze výboru, pozastavovat rozhodnutí výboru, pokud není v souladu s předpisy ČLS JEP nebo se stanovami ČSML a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které je konečné.
 4. Revizní komise je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů společnosti.

§8,  Odborné skupiny

 1. Odborné skupiny se vyčleňují ze shromáždění členů, tvoří je členové stejného odborného zájmu. Jejich posláním je získávat informace z oboru, připravovat tématické okruhy pro nadcházející výroční setkání spinálních jednotek, navazovat kontakty s dalšími odborníky zabývajícími se obdobnou tématikou a vyměňovat si informace o nových trendech.

§9,  Odborné sjezdy a konference.

 1. ČSML spolupořádá každý rok výroční setkání spinálních jednotek v České republice, to může být i s mezinárodní účastí, termín pořádání a téma volí spolu s pracovištěm, které je t.r. pořádající.
 2. Součástí každého výročního setkání spinálních jednotek je zasedání výboru společnosti, který na shromáždění členů společnosti informuje ostatní členy o stavu společnosti a o plánovaných akcích doma i v zahraničí. Uplyne-li v příslušném roce funkční období členů výboru, je při shromáždění členů provedena tajným hlasováním volba nových členů výboru.

§10,  Členské příspěvky

 1. Výše členských příspěvků je určována podle ekonomických podmínek společnosti, v době vyhlášení těchto stanov je 250,- Kč ročně, resp. 50,- Kč, pokud je platící již členem jiné odborné společnosti ČLS JEP. Při neplacení členských příspěvků po 2 po sobě následující roky členství automaticky zaniká bez dalšího upozornění.

§11,  Prezentace společnosti

 1. ČSML povede internetové stránky, které budou aktuálně obnovovány. Doména pro webovou prezentaci bude převzata ze zanikajícího Paraplegiologického fóra a má název www.spinalcord.cz
 2. Logo společnosti bude převzato ze zanikajícího Paraplegiologického fóra.

§12,  Zánik Paraplegiologického fóra

 1. Ustavením a zahájením činnosti České společnosti pro míšní léze ČLS JEP zaniká Paraplegiologické fórum. Na tom se dohodli členové výboru Paraplegiologického fóra.
 2. Informace o zániku Paraplegiologického fóra bude předána Svazu paraplegiků jakožto zřizovateli Paraplegiologického fóra a všem členům Paraplegiologického fóra s nabídkou přihlášení se za členy České společnosti pro míšní léze.

§13,  Zánik společnosti

 1. Ztratí-li ČSML v důsledku vnitřních nebo zevních vlivů právo na svoji existenci, může být rozhodnuto o jejím zániku 2/3 většinou členů s hlasovacím právem tajně poštou nebo při shromáždění členů při dodržení zásady usnášení-schopnosti.
 2. Při rozpuštění společnosti je ustanovena komise, do níž je pozván předseda, místopředseda, sekretář a pokladník společnosti, dále 2 zástupci z ČLS JEP. Ostatní členové výboru jsou zváni pouze ke svědeckým výpovědím. Vypořádání se s majetkem společnosti bude provedeno podle pravidel ČLS JEP.
 

V Praze dne 25.10.2007