Česká společnost pro míšní léze

Poruchy dýchání po poškození míchy

Kontaktní osoba: Tomáš Vyskočil DiS., Martin Gregor DiS., Centrum Paraple 

Kontakt: tomas.vyskocil@paraple.cz, martin.gregor@paraple.cz 

Respirační komplikace představují častou a závažnou příčinu zvýšené morbidity a mortality v jakémkoliv stádiu po poškození míchy. Stále více je zřejmé, že patofyziologie respiračního systému po poškození míchy má svoje charakteristická specifika a zaslouží si proto bližší pozornost. Jedná se o soubor změn funkce několika různých tělesných systémů (nervového, respiračního, kardiovaskulárního, pohybového, gastrointestinálního), podílejících se rozličnou měrou a zastoupením na vzniku kombinované poruchy ventilace/perfuze plic, která se může projevit v bdělém stavu či během noci ve spánku. Příznaky (klinicky vyjádřené, mnohdy však skryté) této multifaktoriální respirační dysfunkce jsou přímou indikací k cíleným funkčním vyšetřením (nejenom plicního a kardiovaskulárního systému), a jsou zároveň výchozím předpokladem k nastavení cílené terapeutické intervence. 

Důležitou součást celoživotní péče o respirační systém u lidí s poškozením míchy zastává přístupná mezioborová spolupráce. Nedílnou součástí této spolupráce může být vzájemné sdílení informací a klinických zkušeností mezi pracovišti. Chceme sdílet informace mezi zařízeními spinálního programu ale i napříč odbornostmi (pneumolog, neurolog, kardiolog, ORL, gastroenterolog, spánková laboratoř). Zavedení dispenzarizace respirační dysfunkce – funkčního vyšetření plic do systému péče o spinální pacienty z hlediska prevence či záchytu tíže respiračních komplikací a následné nastavení adekvátní léčby může významně přispět ke zvýšení kvality života.