Česká společnost pro míšní léze

Poruchy dýchání

Kontaktní osoba: Tomáš Vyskočil DiS., Martin Gregor DiS., Centrum Paraple 

Kontakt: tomas.vyskocil@paraple.cz, martin.gregor@paraple.cz 

Respirační komplikace představují nadále častou a závažnou příčinu zvýšené morbidity a mortality v jakémkoliv stádiu po poškození míchy. Stále více je zřejmé, že patofyziologie respiračního systému u míšní léze má svoje charakteristická specifika a zaslouží si proto bližší pozornost. Jedná se o soubor změn funkce několika různých tělesných systémů (nervového, respiračního, kardiovaskulárního, pohybového, gastrointestinálního), podílejících se rozdílnou měrou a zastoupením na vzniku kombinované poruchy ventilace plic (včetně změn systémové perfuze), která se může projevit v bdělém stavu či během noci ve spánku. Příznaky (klinicky vyjádřené, mnohdy však skryté) této multifaktoriální respirační dysfunkce jsou přímou indikací k cíleným funkčním vyšetřením (nejenom plicního a kardiovaskulárního systému), a jsou zároveň výchozím předpokladem k nastavení terapeutické intervence. 

Důležitou součást celoživotní péče o respirační systém u lidí s poškozením míchy zastává přístupná mezioborová spolupráce. Nedílnou součástí této spolupráce může být vzájemné sdílení informací a klinických zkušeností (vyšetřovací a terapeutické postupy, studie, výzkum, experimentální medicína) mezi pracovišti spinálního programu, ale i napříč lékařskými odbornostmi v rámci návazné externí spolupráce (pneumolog, neurolog, kardiolog, gastroenterolog, ORL, spánková laboratoř). 

Zavedení dispenzarizace (systematického záchytu) poruch dechových funkcí po míšní lézi může pomoci zajistit včasnou prevenci nebo odhalit tíži/závažnost již přítomných a často skrytých respiračních poruch, a společně s následným nastavením adekvátní léčby významně přispět ke zvýšení kvality života.