Česká společnost pro míšní léze

TEMATICKÉ SKUPINY

Tématické skupiny vznikly na základě klinických zkušeností a výzkumů určitých témat s potřebou většího přesahu a následné větší spolupráce ve spinálním pogramu.  

Cílem skupin je otevřeně spolupracovat, možnost diskutovat, vzájemně se podporovat a aktivně zapojovat odborníky různých odborností z rozličných typů zařízení a sdílet své znalosti a klinické zkušenosti. Ovocem této spolupráce by měla být vyšší informovanost odborné veřejnosti. Budou vznikat nové vyšetřovací i terapeutické postupy, zkvalitňující život pacientů po poškození míchy. Výsledky statistik a dalších šetření budou cílit na pacienty preventivními programy nebo modernějšími přístupy. Vývoj a výzkum v léčbě i terapii bude dále prezentován v České republice i v zahraničí.  

Vznik Tématických skupin odsouhlasil Výbor České společnosti pro míšní léze (ČSML).  Členství ve skupinách je podmíněno členstvím v ČSML při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP) a zájmem o určitou problematiku. Předpokládáme aktivní zapojení zainteresovaných odborníků. Vítejte!