Česká společnost pro míšní léze

Zpráva ze XII. odborné konference a setkání spinálních jednotek RÚ Kladruby

Spinální rehabilitační jednotka Rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Vlašimi uspořádala ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze ve dnech 9.– 10. 6. již tradiční odbornou konferenci a setkání spinálních jednotek. Jedná se o pravidelnou odbornou platformu odborníků zdravotních i nezdravotních profesí, jejichž společným zájmem je kvalitní a systematická péče o osoby s míšním poraněním.

Dvanácté odborné setkání specialistů spinálního řetězce proběhlo po delší pauze vynucené koronavirovou pandemií, přičemž se opět potvrdila důležitost osobního setkávání a sdílení, a to nejen nad odbornými tématy. Ukázalo se, že Covid výrazně ovlivnil poskytovanou péči, neboť jednotlivá zařízení musela omezovat svůj provoz. Klientům s poškozením míchy tedy nemohla být věnována stejná pozornost, jako při předchozím běžném provozu.

Ústředním tématem konference byla celoživotní péče o pacienty s míšním poraněním. Zazněly zde přednášky věnované například dekubitům, vyprazdňování, respirační problematice, sexualitě a dalším zdravotním a sociálním tématům. Odborným garantem konference a čestným hostem byl prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., který první den konference obohatil svojí přednáškou věnovanou komunikaci ve zdravotnictví.

Program byl rozdělen do tří základních bloků – komplikace po poranění míchy a jejich řešení, rehabilitace pacientů s míšní lézí a terciární péče po poranění míchy. Jednotlivé příspěvky byly prezentovány tradiční formou přednášek a posterů. To vše bylo provázeno firemními prezentacemi a ukázkami nových produktů na výstavních stancích. Kompletní program naleznete na www.spinalnijednotky.cz/cz/program.

Součástí konference rovněž byla členská schůze České společnosti pro míšní léze ČLS JEP, na které byly vyhlášeny výsledky voleb předsednictva. Více informací se dozvíte na stránkách www.spinalcord.cz.

Závěrem je namístě velké poděkování za záštitu a laskavou podporu organizátorům konference – paní primářce MUDr. Lucii Quiquerez, náměstkyni MUDr. Marii Kulakovské a panu řediteli Ing. Josefu Hendrychovi, MBA.

Tímto rovněž děkujeme všem, kteří pomáhají rozvíjet systém péče o klienty s poškozením míchy

Pořádalo

Generální partner

Sdílet:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print